Social activity

Sponsor support from Marbet ltd to


1) Rogozov secondary school;

2) Rogozov village council;

3) Rogozov hospital;

4) preschool "Solnyshko", Rogozov;

5) family-type children's home, Rogozov.